Collections

 • DIY สร้างสรรค์

  การเล่นเชิงสร้างสรรค์ : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งสำหรับเด็กเล็ก การเล่นอย่างสร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้เมื่อเด็กใช้สื่อที่คุ้นเคยในรูปแบบที่แปลกใหม่ เด็กจะมีส่วนร่วมในการเล่นตามบทบาทสมมติและเล่นตามจินตนาการ 

 • ชุดตัวต่อโค้ดดิ้ง

  Building Block เป็นหนึ่งในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากมาย เช่น ล้อเกียร์ ระบบส่งกำลัง และกลไกรวมอยู่ในชุดหุ่นยนต์ เด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลินกับหลักสูตร STEAM... 

 • ชุดอุปกรณ์การต่ออิเล็กทรอนิกส์

  ชุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  เด็กจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยการเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา ชุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือการสอนเชิงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนและนักศึกษาให้เข้าใจพื้นฐานวิชาไฟฟ้า 

 • Storage Box

  จัดระเบียบส่วนประกอบและอุปกรณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา