• Interaction Funtime

  • Program and control with Free Application

  • Variety Model with many level

Collection: ชุดอุปกรณ์การต่ออิเล็กทรอนิกส์

ชุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 เด็กจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยการเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา
ชุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือการสอนเชิงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนและนักศึกษาให้เข้าใจพื้นฐานวิชาไฟฟ้า