สตีมเอ็ดดูเคชั่น

ไอน้ำคืออะไร?

STEAM ย่อมาจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ STEAM Education มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความคิดและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมของเด็ก ๆ และเน้นการบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ และประเทศอื่นๆ